Citrusi

Li­mun, na­ran­dža, man­da­ri­na i grejp ni­su sa­mo omi­lje­no vo­će ne­go i atra­kti­vne biljke. Vrednost agruma te­me­lji se na sjaj­nim zim­ze­le­nim li­sto­vi­ma, be­lim cve­to­vi­ma ja­kog i opoj­nog mi­ri­sa kao i os­ve­ža­va­ju­ćim plo­do­vi­ma. Po­ri­e­klom su iz ju­go­i­sto­čne Azi­je, a već vekovima se uzga­ja­ju na Me­di­te­ra­nu kao vo­ćar­ska kul­tu­ra ili ukra­sne sadnice. Ka­ko su ja­ko osje­tlji­vi na hla­dno­ću i oštre ve­tro­ve, u kon­ti­nen­tal­nim kra­je­vi­ma mo­gu se uzga­ja­ti sa­mo kao saksijske biljke. Ne­kad je uzgoj agru­ma u kon­ti­nen­tal­nim po­dru­čji­ma bio pri­vi­le­gija bo­ga­tih, ko­ji su ih uzga­ja­li u zim­skim vr­to­vi­ma tzv. oran­že­ri­ja­ma. Da­nas su agru­mi do­stu­pni svi­ma pa su sto­ga čest ukras naših bal­ko­na i te­ra­sa.

Filter
Postavi padajući red

9 Items

po stranici
View as Grid Lista
Filter
Postavi padajući red

9 Items

po stranici
View as Grid Lista